Szybka wyszukiwarka

 
 

Kształcimy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na potrzeby rynku pracy we współpracy z przemysłem, biznesem, instytucjami rynku pracy i otoczenia biznesu. Wykwalifikowana kadra, nowoczesna baza dydaktyczna i infrastruktura naukowo-badawcza, ale przede wszystkim wysoki stopień upraktycznienia zajęć zapewnia absolwentom dobre przygotowanie na rynek pracy. Nasze kierunki i specjalności są dostosowane do rynku pracy. Po otrzymaniu dyplomów ukończenia studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera absolwenci naszej Uczelni mogą kontynuować studia II stopnia (magisterskie) na wszystkich Uniwersytetach lub Politechnikach. Uczelnie te bardzo dobrze oceniają przygotowanie naszych absolwentów do dalszego studiowania.

Uczelnia realizując jeden z priorytetów Unii Europejskiej - "Uczenie się przez całe życie" - przygotował ofertę bezpłatnych studiów stacjonarnych (dziennych) dla osób po 26 roku życia.
Plan zajęć dostosowany do oczekiwań naszych studentów umożliwi zdobywanie wiedzy, a także dzielenie się własnymi doświadczeniami zawodowymi i praktycznymi.
Takie studia to doskonała okazja do spełnienia własnych marzeń i planów, na które wcześniej nie było czasu. To okazja, by podnieść swoje kwalifikacje oraz skupić się na swoich zainteresowaniach.

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA W PWSZ W SULECHOWIE !

Kandydaci powinni mieć ukończoną szkołę średnią i posiadać świadectwo dojrzałości. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
Pod uwagę brane są oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości z trzech tzw. podstawowych przedmiotów właściwych dla wybranego kierunku(szczegóły warunków i trybu rekrutacji są dostępne na końcu artykułu w załączniku).

Przedmioty podstawowe:

 1. administracja: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy;
 2. turystyka i rekreacja: język polski, geografia lub historia, język obcy;
 3. ogrodnictwo: biologia lub chemia, matematyka lub fizyka, język obcy;
 4. technologia żywności i żywienie człowieka: biologia lub chemia, matematyka lub fizyka, język obcy;
 5. energetyka: matematyka, fizyka lub chemia, język obcy;
 6. gospodarka i rozwó zrównoważony: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy.

Do rekrutacji zostaną dopuszczone tylko te osoby, które złożą kompletne dokumenty (oryginały) w określonym terminie, tj.:

 1. wypełniony formularz podania (ustalony przez uczelnię i dostępny w zakładce Rekrutacja/Druki podań),
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o których mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku kandydata na studia stacjonarne (dostępne w zakładce Rekrutacja/Druki podań),
 3. świadectwo dojrzałości i aneks do świadectwa dojrzałości w oryginale lub w odpisie wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub przez szkołę średnią na odpowiednim druku albo w odpisie notarialnym,
 4. zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa dojrzałości w przypadku ukończenia szkoły średniej za granicą,
 5. cztery fotografie o wymiarze 37x52 mm,
 6. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
 7. kserokopia dowodu osobistego (poświadczenie za zgodność z oryginałem na miejscu),
 8. ankietę dla kandydatów (dostępna w zakładce Rekrutacja/Druki podań).

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto uczelni (z dopiskiem opłata rekrutacyjna i kierunek):

BZ WBK S.A. 2 oddział w Sulechowie 17 1500 1810 1218 1002 7558 0000

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie: www.pwsz.sulechow.pl/rekrutacja