Szybka wyszukiwarka

 
 


Dlaczego warto studiować na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka


  • Zapotrzebowanie na żywność było, jest i będzie – bez jedzenia człowiek nie może przeżyć.
  • Wzrost świadomości powoduje preferowanie zdrowej żywności – przyjdź do nas nauczymy Cię jak ją produkować i jak odżywiać ludzi dietetycznie.
  • Jako producent dobrej żywności będziesz miał satysfakcję z faktu, ze Twoja praca zaspokaja potrzeby ludzi.
  • Zróżnicowane preferencje i potrzeby konsumentów powodują, że zawsze znajdziesz miejsce dla siebie na rynku pracy – bezrobotnym nie będziesz.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej lub podjęcie pracy jako inżynier w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, kontroli obrotu żywnością i jako doradca żywieniowy. Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych oraz ekonomicznych umożliwia wszechstronny rozwój i możliwość wyboru wielu dróg kariery zawodowej absolwenta. absolwent potrafi integrować wiedzę teoretyczną z  wielu dziedzin technologii żywności z doświadczeniami praktycznymi nabytymi już w trakcie studiów. Absolwent potrafi organizować linię produkcyjną, włącznie z doborem specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także przeprowadzić kalkulację ekonomiczną. Absolwent ma doświadczenie i posiada umiejętności w rozwiązywaniu zadań praktycznych w zakresie TŻiŻCz zdobyte w zakładach przetwórczych i firmach zajmujących się usługami żywieniowymi oraz  gastronomicznymi. Rozumie zasady funkcjonowania rynku oraz marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Zna język obcy i potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne sprawiają, że absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do podjęcia zarówno  studiów drugiego stopnia jak i podjęcia pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego, zakładzie żywienia zbiorowego, może zakładać własne firmy doradztwa żywieniowego, lub w współpracować w tym zakresie z firmami z branży wellness. Wyraźnie profilowane wykształcenie techniczne z gruntownym praktycznym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menadżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów zarówno w dużych, jak i małych zakładach pracy, zajmujących się szeroko pojętym przetwórstwem żywności, doradztwem żywieniowym (dietetycznym) oraz w laboratoriach badawczych.

Specjalności

Żywienie człowieka z dietetyką

Absolwenci specjalności żywienie człowieka (studia I stopnia, inżynierskie) posiadają szeroką wiedzę z zakresu przetwórstwa i analizy żywności ze szczególnym uwypukleniem zagadnień z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zarówno zdrowego jak i chorego. Absolwent tej specjalności umie: wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego sposobu żywienia w chorobach dietozależnych i określać zalecenia oraz opracowywać modele żywienia pozwalające utrzymać zdrowie na każdym etapie życia człowieka.  Studia przygotowują do pracy w instytucjach: prowadzących żywienie zbiorowe, zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem a także zakładach przetwórstwa żywności. Absolwenci mogą także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.

Technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym

Absolwenci tej specjalności (studia I stopnia, inżynierskie) mają wiedzę w zakresie chemii, mikrobiologii i biotechnologii żywności, oceny jakości produktów rolnych, sposobów ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego. Posiadają także wiedzę dotycząca aspektów żywienia człowieka, zarządzania jakością produktów żywnościowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, oraz marketingu. Zdobyta wiedza może służyć przy projektowaniu nowych technologii i rozwoju produktów. Studia przygotowują do pracy w: zakładach przetwórstwa żywności (zarządzanie procesem produkcji, nadzór nad jakością żywności, projektowanie nowych produktów, analizy żywności), instytucjach nadzorujących prawidłowe funkcjonowanie zakładów przetwarzania żywności (analizy żywności), zakładach żywienia zbiorowego. Studia przygotowują także do podjęcia samodzielnej działalności doradczej w zakresie profilaktyki żywieniowej.