Szybka wyszukiwarka

 
 

UCHWAŁA 223/11/15

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie

Na podstawie art. 170f, 170g., ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższy (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm) Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie uchwala co następuje:

§ 1

Senat zatwierdza Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi PWSZ w Sulechowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor

dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw.