Szybka wyszukiwarka

 
 

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie PWSZ studenci mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej w postaci:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (szczegółowy regulamin przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów będzie określony rozporządzeniem ministra).

STYPENDIA

Sulechów, 20.10.2016 r.

S T Y P E N D I A

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017 mogą składać podania w Dziekanacie (budynek A, pok. 10) w dniach od 03.10.2016 r. do 20.10.2016 r. w godz.: 08:00-13:00.

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć następujące załączniki:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rocznych dochodach netto za 2015 r., studenta, małżonka studenta, rodziców i pełnoletniego rodzeństwa pobierającego naukę do 26 roku życia, a także niepełnoletnich dzieci, które osiągnęły dochód,

 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej w 2015 r. studenta, małżonka studenta, rodziców i pełnoletniego rodzeństwa pobierającego naukę do 26 roku życia, a także niepełnoletnich dzieci, które osiągnęły dochód,

 • w przypadku osób otrzymujących alimenty - dokumenty potwierdzające ich wysokość,

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego*,

 • zaświadczenie z innych instytucji, w przypadku osiągania dochodów z innych tytułów,

 • zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo,

 • zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy (o pobieraniu świadczeń lub braku prawa do zasiłku).

  Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  *dotyczy osób ubiegających się o stypendium socjalne posiadających gospodarstwo rolne

  Do każdego wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku, stanowiącym załącznik nr 2 Szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Sulechowie.

  Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Sulechowie wraz z drukami wniosków znajduje się na stronie internetowej: www.pwsz.sulechow.pl